3 ყველაზე გამოყენებადი ფუნქცია Excel-ში!

3 ყველაზე გამოყენებადი ფუნქცია Excel-ში!

08/18/2021
მომხმარებელი Admin Admin

არის ფუნქციები, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურობას უფრო ამარტივებს და მათი გამოყენებადობა ყველაზე ხშირია, დღეს სწორად ასეთ 3 ფუნქციას განვიხილავთ

IF: პირობითი ფუნქცია, რომელსაც აქვს ლოგიკური ტესტი, რაც "ჭეშმარიტია"-ს შემთხვევაში და "მცდარი"-ს შემთხვევაში სხვადასხვა პასუხს აბრუნებს მაგ. : თუ უჯრის მონაცემში ჩაწერილი ასაკი არის 18-ზე მეტი, მაშინ სრულწლოვანი, თუ არა და არასრულწლოვანი =IF(A1>18,"სრულწლოვანი","არასრულწლოვანი") დეტალურად:

Sumif: მათემატიკური ფუნქცია, რომელიც შეკრიბავს მითითებული სვეტის მონაცმებს კრიტერიუმზე დაყრდნობით მაგ. : შევკრიბოთ თანხები ყველა დეპოზიტისთვის, რომელიც 5 წელზე მეტი ხნით არის განთავსებული

=Sumif(A:A,">=5",B:B]) დეტალურად:


Vlookup: საძიებო ფუნქცია, რომელიც აკავშირებს საძიებო მონაცემს მეორე ცხრილთან, და გვიბრუნებს მეორე ცხრილის შესაბამისი სვეტის მონაცემს. მაგ. : თუ გვინდა პირადი ნომრის მიხედვით, ვიპოვოთ მეორე ცხრილში ანგარიშზე არსებული დეპოზიტის რაოდენობა, რომელიც მეორე სვეტში წერია

=vlookupA1,C:D,2,0) დეტალურად:ავტორი: გიორგი დათუკიშვილი, თორნიკე კვინიკაძე